پروژه ساخت تیزر اولین دوره مسابقه دوی کوهستان کشوری در تالش در تاریخ 28 آبان 1400