آغاز پروژه مستند سازی منطقه آزاد انزلی در تاریخ 19 آبان 1400