ساخت فیلم کوتاه باعث و بانی با موضوع همه گیری ویروس کرونا و در قالب فیلم تجربی به اتمام رسید.

  تگ ها