تصویربرداری فیلم کوتاهم با موضوع بیماری کرونا به اتمام رسید

این داستان بصورت انتزاعی روند اوج و گسترش بیماری کرونا را به تصویر میکشد

  تگ ها